Košík 0

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.metrazdesign.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.metrazdesign.cz (dále jen „VOP“), který provozuje Divadelní společnost K4, z. s., Soběslavská 2251/27, 130 00, Praha 3, IČ: 70888256, (dále jen „prodávající“) se vztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na webových stránkách www.metrazdesign.cz (dále jen „kupní smlouva“). Tyto VOP se vztahují na jak na kupní smlouvy, kde je na straně kupující spotřebitel, tak na kupní smlouvy, kdy je kupujícím podnikatel, přičemž některá ustanovení, u nichž je tak výslovně uvedeno, dopadají pouze na spotřebitele či pouze na podnikatele.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy. Údaje prodávajícího jsou následující:
Divadelní společnost  K4, z. s.
Sídlo: Soběslavská 2251/27, Praha 3
IČ: 70888256
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
e-mailová adresa: info@metrazdesign.cz

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.1 těchto VOP, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména též § 1810 a násl. ObčZ a § 2158 a násl. ObčZ a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupujícím podnikatel, jak je definován v bodě 2.2 těchto VOP, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.6 Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.7. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro běžné nošení.

1.8. Každá kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Registrovaní kupující mají k těmto údajům přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu.

2. Vymezení pojmů

2.1 Kupující – spotřebitel je každý kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2 Kupující – podnikatel je kupující, který při uzavření a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet zodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na www.metrazdesign.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu.

2.4 Ceny mají charakter cen smluvních. K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto VOP.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webových stránkách prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
c) nákladech spojených s dodáním zboží.

3.2. Objednávkový formulář odeslaný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to emailovou zprávou, zaslanou na emailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce či uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil (požadované zboží, způsob dopravy, způsob úhrady), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující má také možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně veškerých poplatků a nákladů na dodání zboží (náklady na dopravu, na úhradu kupní ceny, apod.).

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (tj. sazby dle podmínek operátora Kupujícího).

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy zásoby zboží, které je předmětem objednávky kupujícího, jsou již vyčerpány a toto zboží již nelze obstarat.

3.6. Pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží, a to výlučně na e-mailovou adresu: info@metrazdesign.cz, nebo na tel. č. 604 443 794. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být rovněž učiněny na e-mailovou adresu: info@metrazdesign.cz, nebo na tel. č. 604 443 794; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu pouze, pokud jsou prodávajícím akceptovány a odsouhlaseny.

4. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

4.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR nebo SR.

4.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí nahodilé zkázy zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1 Platí kupní cena, která je u zboží uvedena v okamžiku jeho objednání kupujícím. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na dodání zboží (dopravné). Cena uvedená na webových stránkách je cena konečná, tj. včetně veškerých případných poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží (tj. nákladů na dopravu), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy, zvoleným kupujícím. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně veškerých nákladů na dodání zboží. Tato cena bude rovněž uvedena v objednávce a v emailové zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží.

5.2 Kupující může uhradit cenu zboží a dopravné následujícími způsoby:
-„PLATEBNÍ KARTOU PŘES PAYPAL“- předem na PayPal účet prodávajícího. Prodávající odesílá zboží kupujícímu teprve po přijetí PayPalplatby na účet.
-„BANKOVNÍM PŘEVODEM“ – předem na účet prodávajícího. Prodávající odesílá zboží kupujícímu teprve po přijetí platby na účet.
Prodávající si za tyto platby neúčtuje žádný poplatek.

5.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li v dané lhůtě kupní ceny uhrazena, kupní smlouva se automaticky ruší. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést příslušný variabilního symbolu platby, který této platbě přidělil prodávající. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4 Prodávající vystaví kupujícímu na cenu dodaného zboží fakturu – daňový doklad. Fakturu – daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ho kupujícímu v zásilce společně s dodávaným zbožím nebo ji v případě osobního odběru předá kupujícímu spolu se zbožím (příp. ho kupujícímu zašle na jeho žádost v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího).

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Dodací podmínky

6.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR či SR. Pokud kupující hradí kupní cenu bankovním převodem, prodávající expeduje objednané zboží k přepravě teprve po připsání celé kupní ceny na účet.

6.2 Prodávající zajišťuje následující způsoby dodání zboží:
• osobní odběr – bez poplatku
• prostřednictvím České pošty – doporučená zásilka / balík do ruky – cena dopravy 100 Kč / 150 Kč
• prostřednictvím České pošty na Slovensko – cena dopravy 250 Kč

Osobní odběr je pod domluvě možný na této adrese v čase dle domluvy: Politických vězňů 8, Praha 1 – 110 00

6.3. V případě osobního odběru zboží je zákazník povinen vyzvednout si připravené zboží nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení emailové výzvy prodávajícího k jeho vyzvednutí. V případě, že zákazník zboží do 3 pracovních dnů nevyzvedne, je zboží vráceno zpět do prodeje.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Kupující má povinnost při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.

6.6 Kupující je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.7. Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

A. Odstoupení kupujícím – spotřebitelem
7.1 Kupující – spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta k odstoupení od kupní smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.2 K zachování lhůty pro odstoupení postačí, je-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené lhůtě kupujícím – spotřebitelem odesláno. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží.

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zaslat:
a) na adresu sídla prodávajícího:
Divadelní společnost K4, z.s., Soběslavská 27, Praha 3
nebo
b) na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@metrazdesign.cz
Kupující v odstoupení uvede veškeré údaje potřebné k identifikaci kupní smlouvy (své osobní údaje, číslo objednávky, označení zboží a datum nákupu) a číslo účtu pro vrácení peněz.

7.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5 Dodané zboží je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužité a čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.6 Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele přijal, včetně dopravného, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7 Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen vrátit kupujícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

7.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahou a vlastnosti a než je nutné k obeznámení se se zbožím. V takovém případě má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu způsobené škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Výši této škody je však prodávající povinen prokázat.

7.9 Kupující – spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 ObčZ odstoupit od smlouvy:
a) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

B. Odstoupení kupujícím – podnikatelem
Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v zákonem stanovených případech.

8. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

A. Kupující – potřebitel
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

8.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.3 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.4 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

8.6 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

8.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady způsobené nevhodným užíváním zboží, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, vlivem povětrnostních podmínek nebo vnější událostí, k níž došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud byl na vadu prodávajícím písemně upozorněn v kupní smlouvě anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.9 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (reklamaci) zasláním písemné reklamace na adresu sídla prodávajícího Divadelní společnost K4, z. s., Soběslavská 27, Praha 3. V reklamaci je kupující povinen uvést své osobní údaje a dále alespoň číslo, označení zboží a datum nákupu, a důvod reklamace.

8.10 Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.11 Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

B. Kupující – podnikatel
Podstatné porušení smlouvy
8.12 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující – podnikatel právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

8.13 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy
8.14 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

8.15 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.16 Výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 –  Ochrana vašich osobních údajů se řídí zásadami OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právním řádem.

10.2 Tyto VOP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto VOP. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.metrazdesign.cz. Okamžikem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění VOP.

10.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

10.4. Případné spotřebitelské spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou vždy nejprve řešeny smírně, mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetové stránky České obchodní inspekce – www.coi.cz.

10.5. Veškeré případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní a které se nepodaří stranám vyřešit mimosoudní cestou, budou řešeny výhradně podle českého právního řádu věcně a místně příslušnými soudy.