Košík 0

Ochrana a zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany a zpracování osobních údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je spolek Divadelní společnost K4, z.s., IČ: 70888256, DIČ: CZ70888256, se sídlem Soběslavská 27, 130 00, Praha 3, zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 11394, dále jen “správce”.

1.2 Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Soběslavská 27, 130 00, Praha 3, email: info{at}metrazdesign.cz.

1.3 U Správce není ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Co jsou osobní údaje?

2.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobními údaji jsou například, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

3.1 Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s objednáním zboží nebo využíváním našich dalších služeb (např. registrace k osobnímu účtu, přihlášením se k odběru newsletteru). Konkrétně se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa (pro nezbytnou komunikaci ohledně vaší objednávky), doručovací a/nebo fakturační adresa (pro dodání objednávky), telefonní číslo (pro komunikaci ohledně stavu objednávky), platební údaje (číslo platební karty), a případně další údaje, které nám poskytnete např. v kontaktním formuláři.

3.2 Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba apočet přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

4. Jaký je účel zpracování osobních údajů?

4.1 Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje, je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky; poskytnutí těchto údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

4.2 Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu, umožňujeme přístup k vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

4.3 Údaje mohou být využity k zasílání obchodních sdělení a dalším marketingovým účelům. Odesláním objednávky nebo zadáním vaší e-mailové adresy do políčka pro odběr newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení – newsletterů můžete kdykoliv odvolat přímo v obchodním sdělením – newsletteru, ve svém osobním účtu nebo formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu info{at}metrazdesign.cz.

5. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

5.1 Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které mi uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují.

5.2 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

6.1 Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a pečlivě si vybíráme spolupracovníky i dodavatele, kterým vaše údaje svěřujeme. Vaše údaje jsou předávány vždy v minimálním rozsahu – např. dopravci předáváme jen ty údaje, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

6.2 Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:
poskytovatelé přepravní služby, kteří doručují vaše objednávky;
poskytovatelé platebních bran;
osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
osoby zajišťující marketingové služby;
účetní firma.

6.3 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp).

7. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

7.2 Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

7.3 Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

8. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Za účelem lepšího zabezpečení vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Co ještě byste měli vědět?

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte také registrací k newsletteru a/nebo osobnímu účtu prostřednictvím internetového formuláře. Svou registrací potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.